bảo hiểm tham gia bảo hiểm

Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn của hộ sử dụng điện

43758244

Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0.04% x Số tiền bảo hiểm/người. 1. Đối tượng được bảo hiểm: Tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có hợp đồng