hộ sử dụng điện

Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn của hộ sử dụng điện

43758244

Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0.04% x Số tiền bảo hiểm/người. 1. Đối tượng được bảo hiểm: Tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có hợp đồng