Người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài có tham gia bảo hiểm xã hội không?

tuvan_fe9bc

Theo đó, Luật bảo hiểm xã hội mới năm 2014 quy định người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp tôi có 1 lao động là người nước ngoài được